Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

Ngô Sĩ Liên Lê Văn Hưu Phan Phu Tiên


Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

 • Title: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư
 • Author: Ngô Sĩ Liên Lê Văn Hưu Phan Phu Tiên
 • ISBN: null
 • Page: 341
 • Format: HardcoverM t d n t c c n n v n h a l u i bao gi c ng tr ng th , gi g n coi nh thi ng li ng nh ng di t ch c a n , c bi t l d u t ch c a nh ng s nghi p anh h ng v quang vinh c a ng cha, n i gi ng, nh ng g nh c l i nh ng k c ng c a c c b c ti n b i trong cu c u tranh v c l p, t do, v i s ng m no, h nh ph c c a c c th h qua.V ph ng di n y, nh ng c i g iM t d n t c c n n v n h a l u i bao gi c ng tr ng th , gi g n coi nh thi ng li ng nh ng di t ch c a n , c bi t l d u t ch c a nh ng s nghi p anh h ng v quang vinh c a ng cha, n i gi ng, nh ng g nh c l i nh ng k c ng c a c c b c ti n b i trong cu c u tranh v c l p, t do, v i s ng m no, h nh ph c c a c c th h qua.V ph ng di n y, nh ng c i g i l di s n v n h a, tuy thu c v qu kh c a m t d v ng kh ng bao gi tr l i, nh ng n v n s ng b i v nh ng c i ch ng ta l m h m nay, trong i s ng v t ch t c ng nh trong i s ng tinh th n, l ti p t c c i h m qua.Trong c c lo i di s n v n h a c a d n t c, hi n nay ch ng ta c n c bi t quan t m n c c lo i s ch c v t n c v con ng i, v v n h a, x h i, nh t l v l ch s n c ta.C s m u thu n l i n y, l d n t c ta c m t l ch s l u i v i m t n n v n h a c o m nh n d n ta t bao i, v i b n tay v kh i c c a m nh, t x y d ng l y, nh ng ch c ch y t m, ch n tr m n m, m i c ng i Vi t vi t v l ch s t n c m nh C n tr c , trong c c s ch c a ng i T u vi t, ch th nh tho ng h m i n i n c i t n c c a m t d n t c man di g i l Giao ch , m t m nh t h u nh hoang vu, con ng i c n s ng s khai, c n ph i c Thi n Tri u gi o h a.V th m trong su t c m t th i gian l ch s r t d i hai, ba ngh n n m, d n t c Vi t Nam ph i li n t c u tranh ch ng h a x m l c c a n c ngo i Ch h trong cu c u tranh y hy sinh gian kh , nh ng anh h ng b t khu t y m d n t c ta x y d ng v ph t tri n n n v n h a c o v x n l n c a m nh, ti u bi u l n n v n h a i Vi t th i L , Tr n, L.Cho n n, r t d hi u, c ch y t m, ch n tr m n m, khi l ch s n c ta i v o k nguy n i Vi t, xu t hi n nh ng nh s h c l n nh L V n H u, Ng S Li n i v i th i k l ng danh nh th i i Vi t, n l c m t b n anh h ng ca, c i g c li n quan n n , d u l m t c u, m t d ng ch t tay nh n v t s ng ho c ch ng ki n nh ng gi ph t huy ho ng vi t ra, m ta c c hay c nghe, u l ti ng n i th n thi t t ng n x a v ng l i, l m rung ng t m h n c a ch ng ta bi t bao.Cho n n, vi c ng m ng l ch ng ta t m l i c b n in x a nh t c a b i Vi t S K To n Th l b n in theo v n kh c n m Ch nh Ho th 18, t c n m 1697, m tr c y t ng nh kh ng hy v ng t m th y C n nh ng b n in ch ng ta v n th ng d ng l nh ng b n in sau , v o i Nguy n i Vi t S K To n Th l m t th nh t u c a n n v n h a i Vi t N l m t c ng tr nh bi n so n l ch s s c a nhi u nh s h c n i ti ng c a n c ta, t L V n H u i Tr n, qua Phan Phu Ti n, Ng S Li n, n Ph m C ng Tr , L Hy i L.B s c t c s u ti n v i i Vi t S K To n Th 30 quy n c a L V n H u, vi t xong n m 1272, trong th i k chi n u oanh li t ch ng qu n x m l c M ng Nguy n N c ti p t c v i Phan Phu Ti n, Ng S Li n th k XV, trong giai o n ph t tri n cao nh t c a n n v n h a i Vi t, giao o n c a v c ng ch ng Minh, c a i C o B nh Ng , c a ch ngh a y u n c ho n ch nhv ti n ti n c a Nguy n Tr i N c ho n th nh v c ng b n m 1697, bi n ch p l ch s d n t c t bu i u d ng n c cho n n m 1675.M t c ng tr nh s h c c x y d ng trong b i c nh l ch s nh th h n mang h i th c a th i i, ph n nh c t ng i ch nh x c v y th c t h o h ng c a t n c V i u ch c ch n, n l kho t li u phong ph kh ng nh ng c n thi t cho ng nh s h c m c n gi p ch cho nhi u ng nh khoa h c x h i kh c n a.B i Vi t S K To n Th l m t di s n v gi c a v n h a d n t c.T i xin tr n tr ng gi i thi u v i c c nh khoa h c trong v ngo i n c, v i t t c b n c, b n d ch i Vi t S K To n Th d a tr n v n kh c n m 1697 k m theo ch gi i, s ch d n v b n ch p nguy n v n ch H n.T i hy v ng c ng tr nh xu t b n n y s p ng c y u c u nghi n c u c a c c nh s h c, c c nh khoa h c thu c nhi u ng nh khoa h c x h i trong n c, c c nh Vi t Nam h c tr n th gi i v t t c nh ng ai mu n t m hi u nghi n c u l ch s Vi t Nam.


Recent Comments "Đại Việt Sử Ký Toàn Thư"

Bản dịch Đại Việt sử ký toàn thư dựa trên ván khắc năm 1697. Đại Việt sử ký toàn thư dựa trên ván khắc năm 1697 được Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam dịch trong thời gian từ năm 1985 đến 1992 và Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội (Hà Nội) ấn hành năm 1993bimo.wordpress/2017/05/

Oh chính sử, khô khan, khó có hứng thú để đọc hết. Và đọc hết cũng chả làm mie j. Toàn những ghi chép vụn vặt mỗi ngày. Thích hợp với việc nghiên cứu sâu hơn là đọc để tìm bài học từ quá khứ.


 • Best Download [Ngô Sĩ Liên Lê Văn Hưu Phan Phu Tiên] ò Đại Việt Sử Ký Toàn Thư || [Business Book] PDF ☆
  341 Ngô Sĩ Liên Lê Văn Hưu Phan Phu Tiên
 • thumbnail Title: Best Download [Ngô Sĩ Liên Lê Văn Hưu Phan Phu Tiên] ò Đại Việt Sử Ký Toàn Thư || [Business Book] PDF ☆
  Posted by:Ngô Sĩ Liên Lê Văn Hưu Phan Phu Tiên
  Published :2019-02-14T04:23:09+00:00